你好,游客 登录
背景:
阅读新闻

如何使用Hadoop(MapReduce)分析web日志得到KPI指标

[日期:2017-09-06] 来源:CSDN  作者:Thinkgamer_gyt [字体: ]

问题导读:
1. 如何进行日志提取预处理?
2. 如何设计KPI指标?
3. 如何使用Hadoop并行算法?
4. 如何构造Hadoop项目?
5. 如何可视化结果?一:Web日志分析系统概述

    Web日志由Web服务器产生,可能是Nginx,Apache,Tomcat等,从Web日志中我们可以提取到很多有用的信息,比如说网站每类网页的浏 览量(PV),独立IP数,稍微复杂一些包括用户检索的关键词排行,用户停留时间,是否遭遇黑客攻击等,更复杂的我们可以构建广告点击模型,分析用户行为 特征等,从而为站方创造价值。

    当然现在已经存在一些做的很好的日志统计分析平台,比如说百度统计,谷歌统计.......


    拿上面的百度统计举例,来源分析其实就是对网站浏览量的一个监控,提取的是日志中的pv,下面的列表是便是对浏览者信息记录的呈现,其中地域便是对ip地址的一个统计,当然我们不能和百度相比,但是我们可以做一个简化的“百度统计”,暂且称它为CyanS统计吧

    由于我自己网站的数据量太小了,且几乎都是我自己访问的,所以就从朋友那取了一些进行web日志分析(我的服务器只是简单的部署了环境,作品展示用的,呵呵,欢迎访问)

    这是一条访问记录:

31.3.245.106 - - [25/Apr/2016:06:55:21 +0800] "CONNECT www.marathonbet.com:443 HTTP/1.1" 405 575 "https://www.marathonbet.com/en/live/26418" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0"

remote_ip:     31.3.245.106 ,记录���源的ip地址,通过ip地址我们可以得到地域
remote_time:“[25/Apr/2016:06:55:21 +0800]”,记录访问的时间和时区,通过对时间的提取,我们可以得到,每小时的PV,也可以结合IP得到,PV最多的IP
request:"CONNECT www.marathonbet.com:443 HTTP/1.1",请求方式是CONNECT(常见的是post和get),http版本是1.1
status:405,状态码,200表示请求成功
body_byte_sent:575,反馈的字节是575b,可以理解为当前页面的大小
see_url:www.marathonbet.com:443 ,表示访问的网页
user_agent: "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0" 记录用户浏览器的相关信息

    注:

    1:若要得到更多的信息,则要通过其他的手段去获取,通过js代码单独发送请求,使用cookies记录用户的访问信息,利用这些信息深入挖掘网站

    2:我们可以利用apache自带的rotatelogs实现日志轮播,apache提供了将不把之日直接写入文件,而是同管道发送给另外一个程序 的能力,这样做有很大的好处,我们可以充分利用这个机制对日志数据进行预处理,这个管道可以是任意程序,如日志分析,压缩日志等(当然还有其他很多的日志 轮播工具,感兴趣的大家可以自己谷歌)

    少量数据的情况,即单机可以处理时,我们可以利用Linux自带的工具,如awk,grep,sort,join等再配合perl,pytho,正则表达式,基本就可以解决所有的问题
    eg:我们想从上面提取的日志文件得到访问量最高的10个IP

cat access.log | awk '{a[$1]++} END {for(b in a) print b"\t"a}' | sort -k2 -r | head -n 10
79.50.131.136    99
173.208.168.74    99
103.210.16.61    96
115.171.36.133    96
87.230.17.128    92
118.161.64.225    91
38.99.252.150    90
95.211.172.4    9
95.105.94.79    9
94.198.2.8    9

    海量数据的情况,我们就不能使用单机来处理了,这时我们就需要hadoop并行计算框架和分布式文件存储系统来解决问题了

二:需求分析

1:日志提取预处理
    我们可以在部署apache阶段直接对其日志输出进行管道处理,传送给程序,从而进行数据的预处理,当然我们也可以使用Python脚本对日志文件进行预处理,这里我采用的是使用python将weblog按照日期写入不同的文件处理之后显示为:


    预处理之后的文件我们上传至HDFS,进行存储

2:KPI指标设计
    针对上边的网站日志我们可以设计出以下的指标
    a:pv(pageview),日页面访问量统计
    b:ip:日页面独立ip的访问量统计
    c:request:日请求方式次数统计
    d:time:用户每小时的IP访问量
    e:source:用户访问的设备统计

3:存储与展现
    处理后的数据在web前端展示,也可以使用python画图进行描绘,当然也可以使用R画图展示

三:算法模型:Hadoop并行算法    结合一中的变量
    KPI_OneIP_Sum:日来访IP数量统计和地域分布
    Map输出:{key:ip+文件名,value:1}
    Reduce输出:{key:ip,value:求和} //将不同日期的数据分别写入不同的文件

    KPI_OnePV_Sum:指定页面访问次数统计
    Map输出:{key:访问的页面+文件名,value:1}
    Reduce输出:{key:访问的页面,value:求和}

    KPI_OneRequest_Sum:来访请求方式统计
    Map输出:{key:请求方式+文件名,value:1}
    Reduce输出:{key:请求方式, value:求和}

    KPI_OneTime_Sum:每小时的访问量统计
    Map输出:{key:时间+文件名,value:1}
    Reduce输出:{key:时间,value:sum}

    KPI_OneSource_Sum:日用户访问设备统计
    Map输出:{key:设备名+文件名,value:1}
    Reduce输出:{key:设备名,value:求和sum}

四:架构设计:构建hadoop项目

代码截图


    hdfsGYT.Java:是我使用java对hdfs的封装
    KPI_OneIP_Sum.java:日独立IP统计
    KPI_OnePV_Sum.java:日访问量统计
    KPI_OneRequest_Sum.java:日请求方式统计
    KPI_OneResource_Sum.java:日访问设备统计
    KPI_OneTime_Sum.java:日每小时访问量统计
    KPIfilter.java:对日志行的解析类
    KPIJob.java:任务调度函数


运行结果截图五:程序实现:MR2V程序实现

在这里只对部分代码进行展示,更多代码请前往github下载:下载地址[https://github.com/Thinkgamer/Hadoop-Spark-Learning/tree/master/Hadoop/WebKPI]

1:KPIfilter.java(解析日志行的类)

 
package WebKPI; 
   
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Locale; 
import java.util.Set; 
   
public class KPIfilter { 
       
    //自定义错误计数器,在执行完程序时显示相应的错误条数 
    //由于web日志并不是规格的,存在部分数据不完整或者格式有问题,故设计计数 
    private static int numUser_agent = 0; //用户代理 
    private static int numStatus = 0; //访问状态码 
   
       
    private String remote_ip;        //记录来源的ip地址,通过ip地址我们可以得到地域 
    private String remote_time;  //记录访问的时间和时区 
    private String request;            //记录请求方式 
    private String status;              //网站请求状态码 
    private String body_byte_sent;    //请求网页时反馈的字节大小 
    private String see_url;            //表示从哪个页面连接过来 
    private String user_agent;        //记录用户浏览的相关信息 
       
    public int getNumUser_agent() { 
        return numUser_agent; 
   
   
    public static int getNumStatus() { 
        return numStatus; 
   
       
    private boolean valid = true;      //判断数据是否合法 
   
    @Override 
    public String toString() { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
        sb.append("valid:" + this.valid); 
        sb.append("\nremote_ip:" + this.remote_ip); 
        sb.append("\nremote_time:" + this.remote_time); 
        sb.append("\nrequest:" + this.request); 
        sb.append("\nstatus:" + this.status); 
        sb.append("\nbody_byte_sent:" + this.body_byte_sent); 
        sb.append("\nsee_url:" + this.see_url); 
        sb.append("\nuser_agent:" + this.user_agent); 
        return sb.toString(); 
   
   
    //get remote_ip 
    public String getRemote_ip() { 
        return remote_ip; 
   
   
    //set remote_ip 
    public void setRemote_ip(String remote_ip) { 
        this.remote_ip = remote_ip; 
   
   
   
     public Date getTime_local_Date() throws ParseException { 
            SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss", Locale.US); 
            return df.parse(this.remote_time); 
       
           
        public String getTime_local_Date_hour() throws ParseException{ 
            SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHH"); 
            return df.format(this.getTime_local_Date()); 
       
   
    //get remote_time 
    public String getRemote_time() { 
        return remote_time; 
   
       
    //set remote_time,时间转化为Unix时间戳 
    public void setRemote_time(String remote_time) { 
        this.remote_time = remote_time.substring(1); 
   
   
    //get request 
    public String getRequest() { 
        return request; 
   
   
    //set request 
    public void setRequest(String request) { 
        this.request = request.substring(1); 
   
   
    //get status 
    public String getStatus() { 
        return status; 
   
    //set status 
    public void setStatus(String status) { 
        this.status = status; 
   
   
    //get body_byte_sent 
    public String getBody_byte_sent() { 
        return body_byte_sent; 
   
   
    //set body_byte_sent 
    public void setBody_byte_sent(String body_byte_sent) { 
        this.body_byte_sent = body_byte_sent; 
   
   
    //get from_url 
    public String getSee_url() { 
        return see_url; 
   
   
    //set from_url 
    public void setSee_url(String see_url) { 
        this.see_url = see_url; 
   
   
    //get user_agent 
    public String getUser_agent() { 
        return user_agent; 
   
   
    //set user_agentl 
    public void setUser_agent(String user_agent) { 
        try
            this.user_agent = user_agent.substring(1); 
        }catch(Exception e){ 
//          e.printStackTrace(); 
            System.out.println("user_agent is inlegal"); 
            this.user_agent = "-"
            this.numUser_agent ++; 
       
   
   
    //get valid 
    public boolean isValid() { 
        return valid; 
   
   
    //set valid 
    public void setValid(boolean valid) { 
        this.valid = valid; 
   
       
    //解析每行日志 
    public static KPIfilter parser(String line) throws ParseException{ 
//      System.out.println(line); 
        KPIfilter kpi = new KPIfilter();  //声明一个KPIfilter的对象 
           
        String[] arr = line.split(" "); 
        //日志数据并非是规则的,但最短长度为12,所以要大于11 
        if(arr.length>11){ 
               
            try
                kpi.setRemote_ip(arr[0]);      //设置IP 
                kpi.setRemote_time(arr[3]); //设置时间 
                kpi.setRequest(arr[5]);        //设置请求方式 
                kpi.setStatus(arr[8]);            //设置返回的状态码 
                kpi.setBody_byte_sent(arr[9]); //设置返回的字节数 
                kpi.setSee_url(arr[6]);          //设置来源页面 
                kpi.setUser_agent(arr[11]);          //设置请求信息 
//              System.out.println(kpi); 
                   
       
    //          SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd:HH:mm:ss", Locale.US); 
    //          System.out.println(df.format(kpi.getTime_local_Date())); 
    //          System.out.println(kpi.getTime_local_Date_hour()); 
                try
                    if (Integer.parseInt(kpi.getStatus()) >= 400) {// 大于400,HTTP错误 
                        kpi.setValid(false); 
                   
                }catch(Exception e){ 
//                  e.printStackTrace(); 
                    System.out.println("Status is error"); 
                    kpi.setStatus(arr[9]); 
                    if (Integer.parseInt(kpi.getStatus()) >= 400) {// 大于400,HTTP错误 
                        kpi.setValid(false); 
                        numStatus++; 
                   
               
//               
            }catch(Exception e){ 
//              e.printStackTrace(); 
                kpi.setValid(false); 
           
               
               
        }else{//如果长度小于12,则为不满足条件,设置valid为false 
            kpi.setValid(false); 
       
           
        return kpi; 
   
       
    //按page的pv分类,过滤指定网页的浏览量 
    public static KPIfilter filterPVs(String line) throws ParseException 
   
        KPIfilter kpi = parser(line); 
        Set pages =new HashSet(); 
           
        pages.add("/213.238.172.248"); 
        pages.add("/order-form/"); 
        pages.add("/index.php"); 
        pages.add("http://www.addamiele.it/"); 
        pages.add("http://www.tianya.cn/ "); 
        pages.add("http://www.google.com/"); 
           
        if(pages.contains(kpi.getSee_url())) 
       
            kpi.setValid(true); 
        }else
            kpi.setValid(false); 
       
        return kpi; 
   
       
    public static void main(String [] args) throws ParseException { 
        String line = "31.3.245.106 - - [25/Apr/2016:06:55:21 +0800] \"CONNECT www.marathonbet.com:443 HTTP/1.1\" 405 575 \"https://www.marathonbet.com/en/live/26418\" \"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0"
        KPIfilter kpi = new KPIfilter(); 
        kpi = kpi.parser(line);     
        System.out.println(kpi.toString()); 
        System.out.println(kpi.getTime_local_Date_hour()); 
   
       
}


2:KPIJob.java(任务调度函数)


 
package WebKPI; 
   
import java.io.IOException; 
import java.net.URISyntaxException; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
   
public class KPIJob { 
    //定义全局变量 hdfs地址url   
    public static final String  HDFS = "hdfs://127.0.0.1:9000"
       
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, IOException, InterruptedException, URISyntaxException { 
        //定义一个map集合,存放程序中所需要的路径 
        Map  <String, String> path= new HashMap<String, String>(); 
           
//      path.put("local_path", "webLogKPI/weblog/access.log");          //本地目录 
        path.put("input_log", HDFS+"/mr/webLogKPI/log_files");  //hdfs上存放log的目录 
           
        path.put("output_oneip", HDFS + "/mr/webLogKPI/KPI_OneIP_Sum");  //hdfs上KPI_OneIP_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_pv", HDFS + "/mr/webLogKPI/KPI_OnePV_Sum");  //hdfs上KPI_OnePV_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_request",HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneRequest_Sum");  //hdfs 上KPI_OneRequest_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_time", HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneTime_Sum");              //hdfs上KPI_OneTime_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_source", HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneResource_Sum");              //hdfs上KPI_OneResource_Sum对应的输出文件 
           
        KPI_OneIP_Sum.main(path);    //计算独立IP访问量 
        KPI_OnePV_Sum.main(path);    //计算PV访问量 
        KPI_OneRequest_Sum.main(path);        //获得请求方式 
        KPI_OneTime_Sum.main(path);          //每小时的PV 
        KPI_OneSource_Sum.main(path);          //日访问设备统计 
           
        System.exit(0); 
   
}


3:KPI_OneIP_Sum.java(日独立ip访问量统计)

 
package WebKPI; 
   
import java.io.IOException; 
import java.net.URISyntaxException; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
   
public class KPIJob { 
    //定义全局变量 hdfs地址url   
    public static final String  HDFS = "hdfs://127.0.0.1:9000"
       
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, IOException, InterruptedException, URISyntaxException { 
        //定义一个map集合,存放程序中所需要的路径 
        Map  <String, String> path= new HashMap<String, String>(); 
           
//      path.put("local_path", "webLogKPI/weblog/access.log");          //本地目录 
        path.put("input_log", HDFS+"/mr/webLogKPI/log_files");  //hdfs上存放log的目录 
           
        path.put("output_oneip", HDFS + "/mr/webLogKPI/KPI_OneIP_Sum");  //hdfs上KPI_OneIP_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_pv", HDFS + "/mr/webLogKPI/KPI_OnePV_Sum");  //hdfs上KPI_OnePV_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_request",HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneRequest_Sum");  //hdfs 上KPI_OneRequest_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_time", HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneTime_Sum");              //hdfs上KPI_OneTime_Sum对应的输出文件 
        path.put("output_source", HDFS+"/mr/webLogKPI/KPI_OneResource_Sum");              //hdfs上KPI_OneResource_Sum对应的输出文件 
           
        KPI_OneIP_Sum.main(path);    //计算独立IP访问量 
        KPI_OnePV_Sum.main(path);    //计算PV访问量 
        KPI_OneRequest_Sum.main(path);        //获得请求方式 
        KPI_OneTime_Sum.main(path);          //每小时的PV 
        KPI_OneSource_Sum.main(path);          //日访问设备统计 
           
        System.exit(0); 
   
}


运行结果截图:


六:结果可视化

    可以采用Python的matplotlib做图展示,或者使用R,或者H5的canvas做图展示

    下面只对日每小时访问量做图展示,其他的类似,感兴趣的朋友可以自己尝试着做图

 
In [21]: import numpy as np 
   
In [22]: import pylab as pl 
   
In [23]: x = [] 
   
In [24]: for i in range(24): 
    x.append(str(2016041900 + i)) 
   ....:     
   
In [25]: y=[2043,3293,1480,113,6841,5678,492,523,550,81,20,7,12,15,4,3,5,9,7,4,13,10,4,32
   
In [26]: pl.plot(x, y) 
Out[26]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f3ff8e85e10>] 
   
In [27]: pl.show()结果图:来源:http://blog.csdn.net/gamer_gyt/article/details/51287820#
作者:Thinkgamer_gyt

收藏 推荐 打印 | 阅读:
相关新闻       hadoop  map  reduce  MapReduce 
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款